Saint Francis near Fisherman’s Wharf

Saint Francis near Fisherman's Wharf